Regulamin sklepu internetowego  

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy „Szydełkowniczka”, dostępny pod adresem internetowym  www.szydelkowniczka.pl , prowadzony jest przez Weronikę Majka prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą NIKA Weronika Majka, wpisaną do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra  właściwego ds. gospodarki, NIP 7773376892, REGON 389586518.  

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz  zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem  Sklepu.  

§ 2 

Definicje 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NIKA  Weronika Majka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP 7773376892, REGON 389586518.  

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym  imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.  

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  www.szydelkowniczka.pl.  

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.  

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze  Sprzedawcą.  

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.  

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

1  

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.  

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.  

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i  umowę o dzieło.  

15. Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta  przyznawana do zakupu danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się  w Sklepie internetowym.  

§ 3 

Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: os. Zamoyskiego 13/50 Zalasewo, 62-020 Swarzędz  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@szydelkowniczka.pl  

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 518809148  

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 1140 2004 0000 3402 8163 1390  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów  podanych w niniejszym paragrafie.  

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00  

§ 4 

Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień  na Produkty, niezbędne są:  

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu  przeglądarka internetowa Chrome w wersji 37.0.2062.120, przeglądarka internetowa  Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, przeglądarka internetowa Firefox w wersji  31.0 lub nowszej, minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,  

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),  

c. włączona obsługa plików cookies,  

d. zainstalowany program FlashPlayer. 

2  

§ 5 

Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane  siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia  bez zakładania Konta.  

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają  podatek VAT).  

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz  koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient  jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w  chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.  

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas  nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności  za okres rozliczeniowy.  

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena  będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz  o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.  

§ 6 

Zakładanie Konta w Sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.  

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych  w Formularzu rejestracji.  

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na  adresy podane w § 3.  

§ 7 

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:  

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 

3  

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk  „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);  

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;  

5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;  

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.  

§ 8 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego  Produktu:  

a. Przesyłka pocztowa – Paczkomat,  

b. Przesyłka kurierska,  

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: os. Wielkopolskie 6 Zalasewo,  62-020 Swarzędz.  

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:  

a. Płatność przy odbiorze,  

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,  

c. Płatności elektroniczne.  

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności   znajdują się na stronach Sklepu.  

§ 9 

Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.  

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy  Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

3. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego  właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie 

4  

Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne  do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp.,  

W tym przypadku koszt i czas realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem.  4. W przypadku wyboru przez Klienta:  

a. płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do  dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy  Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,  

b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji  o gotowości przesyłki do odbioru.  

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany  przez Sprzedawcę w terminie do 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego  paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy  jest najdłuższy podany termin.  

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności  elektronicznej – początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia  uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy  do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru  Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty  elektronicznej Klienta.  

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.  

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są  wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”  oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli  związania się Umową Sprzedaży.  

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania  jakiejkolwiek przyczyny.  

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,  partii lub części.  

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie  pierwszej z rzeczy. 

5  

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu  od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez  Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.  

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną  poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.  

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  8. Skutki odstąpienia od Umowy:  

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się  za niezawartą.  

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.  

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego  z żadnymi kosztami.  

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.  

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą.  

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,  cech i funkcjonowania Produktu.  

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany  w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie  się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.  

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do Umowy:  

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb,  

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 

6  

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte  po dostarczeniu,  

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia,  

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,  że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,  

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu  do odstąpienia od Umowy,  

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,  

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu,  

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o prenumeratę,  

i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie  prawa odstąpienia od Umowy,  

§ 11 

Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.  

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.  Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym  Regulaminie adresy Sprzedawcy.  

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)  jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku  z wadą towaru.  

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem  jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument,  a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się,  że żądanie Klienta uznał za uzasadnione  

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany  w § 3 niniejszego Regulaminu. 

7  

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem  a Sprzedawcą.  

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów  Polskich).  

§ 13 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca.  

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na  to zgodę – także w celu marketingowym.  

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu  przesyłki na zlecenie Administratora.  

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 

8  

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie  internetowym.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego  Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym  wyprzedzeniem.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach  konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej  platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.